1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1. Prevádzkovateľ stránok www.timme.sk a www.timme.cz je spoločnosť
  TIMME brand s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09243119

   (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  Konateľ: Tímea Trajteľová, E-mail: info@timme.sk, ktorá zabezpečuje predaj služieb a produktov na www.timme.sk a www.timme.cz
  Tieto VOPP upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z poskytovania služieb na stránkach www.timme.sk a www.timme.cz.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Online kartou cez ComGate – platbu je možné urobiť kartou Visa, Master Card, Visa Elektron, Maestro.
 2. Paypal – je možné urobiť platbu kartou Visa, Master Card, Visa Elektron, Maestro.
 3. Bezhotovostným prevodom na bankový účet  – tovar uhradíš pred dodaním, najneskôr nasledujúci pracovný deň po objednávke ti e-mailom doručíme faktúru k možnému uskutočneniu bezhotovostnej platby. Pokiaľ nebude úhrada urobená do 7 dní od zaslania potrebných údajov, budeme považovať tvoju objednávku za stornovanú.
 4. Nie sme platcami DPH.
KÚPNA ZMLUVA

Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní e-shopu timme.sk a timme.cz je len informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianského zákonníka sa nepoužije.
Kupujúci navrhuje uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom riadne vytvorenej objednávky v e-shope predávajúceho.. Predávajúci neodkladne potvrdí prevzatie tohto návrhu na e-mail kupujúceho, pričom toto potvrdenie nie je svojou povahou súhlasom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Za súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy je považovaný okamih, keď predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu. V okamihu odoslania tovaru teda jednoznačne dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom sa táto zmluva riadi platnými obchodnými podmienkami predávajúceho.
Kupujúci je oprávnený odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pokiaľ nedojde k odoslaniu objednaného tovaru zo strany predávajúceho. Tento svoj zámer kupujúcí oznámi predávajúcemu e-mailom. Kúpna zmluva je vždy uzatváraná na dobu určitú, od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Týmto nezanikajú práva kupujúceho ani predávajúceho, ktoré podliehajú platnej slovenskej legislatíve a týmto obchodným podmienkam.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému eshopu timme.sk a timme.cz. Prevádzkovate v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajovzneužitie platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianského zákonníku).

Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúcí odpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi robenej reklamy,
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola kvalita alebo prevedenie určené podľa zazmluvnenej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dojednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere použitia alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru. Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacích so zodpovednosťou za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

SPÔSOB DOPRAVY

Tovar je doručovaný prepravnou službou GLS, mimo EÚ Českou poštou.

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3 EUR (Česko) a 5 EUR (Slovensko). Sumu poštovného pre jednotlivé štáty v EÚ alebo mimo EÚ si môžete prepočítať priamo v košíku.

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Pozor! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatni reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Zásielka je zvyčajne doručená do 3 dní od odoslania (platí pre Slovensko a Česko). O odoslaní je zákazník informovaný emailom.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Tovar, ktorý ste si zakúpili na timme.sk alebo timme.cz, je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (emailom a následným vyplnením formuláru, ktorý zašlete spolu s vráteným tovarom).  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste tovar s vyplnenou zmluvou o odstúpení odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.
Pri odstúpení od zmluvy do 14 pracovných dní môže zákazník nárokovať vrátenie peňazí len za objednaný tovar, suma za poštovné bude odčítaná od celkovej zaplatenej sumy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

 

SPRIEVODCA PRI VRÁTENÍ TOVARU

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa vašej objednávky, prosím kontaktujte nás na Našom e-maily info@timme.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky na tel. čísle: +420 736 675 010
Sme tu pre vás každý pracovný deň a vždy sa snažíme spraviť maximum pre 100% spokojnosť Našich zákazníkov.


POKIAĽ VÁM NESEDÍ AKÝKOĽVEK PRODUKT Z OBJEDNÁVKY:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VRÁTENIE TOVARU
Produkt musí byť nepoškodený v originálnom obale
– Tovar, ktorý vám nesedí nám odošlite najneskôr do 14dní od prevzatia zásielky
– Priložte do balíka vytlačený vypísaný formulár, ktorý nájdete na https://timme.sk/vratenietovaru/
– V prípade, že sme vo vašej objednávke zaslali nesprávnu alebo chybnú položku, napíšte nám čo najskôr na e-mail info@timme.sk . Spoločne nájdeme vhodný postup tak, aby bol čo najjednoduchší a najrýchlejší.


PODMIENKY PRI VRÁTENÍ OBLEČENIA:

– Pri skúšaní zachádzajte s oblečením opatrne
– Oblečenie si vždy skúšajte len na spodnú bielizeň
– Z produktu nemôžu byť odstránené štítky
– Produkt nám prosím vráťte zabalený v pôvodnom balení
– Produkt nemôže byť nijakým spôsobom znehodnotený (poškodený / zašpinený)
Oblečenie, ktoré bude poškodené / zašpinené / bez originálneho balenia s odstránenými štítkami nebude refundované

 

KTO HRADÍ POŠTOVNÉ ZA OBJEDNANÝ A NÁSLEDNE VRÁTENÝ TOVAR?
Poštovné hradí zákazník.


ČO ROBIŤ AK JE V MOJEJ OBJEDNÁVKE NESPRÁVNY TOVAR?
Každú jednu objednávku si nesmierne vážime, snažíme sa ju vybaviť čo najskôr a bez chýb. V prípade, že s vašou objednávkou nie je niečo v poriadku, kontaktujte našu zákaznícku podporu a dohodnite sa o ďalšom postupe.
V prípade chyby, ktorá nastala na našej strane všetky náklady spojené s vrátením chybného tovaru refundujeme.


SPRACOVANIE VRÁTENÉHO TOVARU A REFUNDÁCIA
Každú refundáciu sa snažíme spracovať v čo najkratšom možnom čase. Po doručení vráteného tovaru do nášho skladu nám spracovanie trvá 5-7 pracovných dní a najneskôr do ďalších 7 pracovných dní sa refundovaná suma objaví na Vašom bankovom účte.

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od prevzatia objednávky. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. 


ADRESA NA VRÁTENIE TOVARU:

Timme.sk
Recepce Luka Living Apartments
Mukařovského 2590/2
15500 Praha

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážkou na ďalší nákup). Pri odstúpení od zmluvy nebudú vrátené náklady na doručenie tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

 

Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na reklamacie@timme.sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   1. Zaškrtnutím súhlasu s nákupným poriadkom povoluje kupujúci používanie svojich osobných údajov v popísanom rozsahu a berie na vedomie, že je zoznámený so všetkými podmienkami popísanými v obchodných podmienkach a s nimi bez výhrad súhlasí.Pokiaľ kupujúcí nakupuje na IČ vzťahujú sa na zmluvný vzťah predávajúceho a tohoto kupujúceho niektoré odlišné ustanovenia, popísané nižšie:
    • pokiaľ nie je v súvislosti so záručnými podmienkami výrobcu uvedené inak, platí záručná lehota v dĺžke trvania 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim,
    • zakúpený tovar nie je možné vrátiť bez udania dôvodu,
    • z bodu „Práva z vadného plnenia“ je vylúčená informácia „Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí“.
    • v prípade oprávnenej reklamácie nemá kupujúci právo na náhradu prepravného.

    V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci spotrebiteľ kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. 

    EET – „Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovaťprijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. „,

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10. 08. 2020.